Skip to main content

注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての3個のガイドに反映されます。

英語
日本語

手順 13を翻訳中

手順13
Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bese ubuyelela amagadango ama-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke. Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bese ubuyelela amagadango ama-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke. Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bese ubuyelela amagadango ama-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke.
  • Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bese ubuyelela amagadango ama-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke.

ここに翻訳を挿入する

クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります